ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

 ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Norden Travel Services AB (Org.nummer: 556745-8475) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Norden Travel Services AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [EU 2015/2302]

1 AVTALET

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget samt att resenärerna ska ta del av  ”viktigt att veta” som finns på www.Nordcotours.se  samt resevillkoren.

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

 1.1.3 Huvudresenären skall säkerställa att korrekta kontaktuppgifter uppges. Detta är av yttersta vikt så att Huvudresenären kan nås av utskick av bokningsbekräftelse och biljett samt viktiga meddelanden som till exempel ändring av avgångstider Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3.1  Endast de tjänster som anges på bokningsbekräftelse/resebevis/biljett ingår i paketet. Om någon tjänst har bokats i samband med resan men inte finns på resebeviset, ska den betraktas som tjänster som inte ingår i paketet. Det kan t.ex. vara anslutande flyg till huvudflyget i paketet.

 1.1.4 Barn och ungdom under 16 år får inte resa utan vuxet sällskap.

 1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 Vid utskick av bokningsbekräftelse och/eller biljett i pappersform tillkommer en administrationsavgift. Ingen avgift tillkommer om resenären själv ombesörjer utskrift. I samband med bokning skickas bokningsbekräftelse och/eller biljett till den e-mailadress som angivits vid bokningstillfället. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. 

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.7.1 Ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare gjord bokning och en påföljande nybokning. 

1.8 Resenärer som av någon anledning inte infinner sig i tid för flygets avgång och/eller helt eller delvis avviker och inte utnyttjar bokad resa förlorar rätten till hela paketresan och allt som där ingår. Någon återbetalning, helt eller delvis, av resans pris sker ej.

 2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 En handpenning på 2000 SEK per person skall vara researrangören tillhanda inom en timme efter bokningstillfället. Om inte annat särskilt angivits ska slutbetalningen av inbokad resa vara researrangören tillhanda senast 21 dagar före avresa. I de fall avresan för bokad resa är inom 21 dagar skall hela resans pris betalas vid bokningstillfället. Betalning skall vid anmodan kunna styrkas. Då avtalet är bindande när handpenningen är betald är det viktigt att samtliga resenärer kontrollerar att alla uppgifter i bokningen är korrekta. Har inte betalningen skett enligt ovan nämnda villkor har Nordcotours rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt § 3.1 - 3.1.4. Observera att om handpenningen inte är Nordcotours tillhanda inom en timme förbehåller sig Nordcotours rätten att avboka resan.

 I de fall avbeställningsskydd tecknas skall de tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas i samband med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara. Inbetalt avbeställningsskydd kan ej tas bort eller läggas till efter inbetald handpenning och inte efter att handpenningen är betald.

Vi råder alla resenärer att teckna avbeställningsskydd som kostar 250 SEK för vuxna och 125 SEK för barn mellan 2 till och med 11 år. Detta skydd ger bland annat rätten att boka om din resa avgiftsfritt en gång oavsett anledning vid mer än 30 dagar kvar till avresan. Samtliga resenärer i bokningen måste ha tecknat skydd för att det skall gälla. Den nya resan måste vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad, ospecificerad eller ett billigare alternativ. Förbokade aktiviteter som exempelvis golfpaket och dylikt eller specialarrangemang på resmålet ingår inte i den fria ombokningen. Ombokningen måste gälla samtliga inbokade i bokningen och ej enskilda resenärer i samma bokning.

 2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Charterresor ska slutbetalas senast 21 dagar innan avresa. Om resan bokas mindre än 21 dagar innan avresa ska resan slutbetalas omedelbart.

Vid bokning av reguljära paketresor och bokning av endast flyg gäller flygbolagets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning och tidpunkten för slutbetalning kan komma att ändras av flygbolaget med kort varsel.

Vid bokning hotellvistelse som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enl nedan paragrafer. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen

 3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 75 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Om resenären ej infinner på för avresan angiven tid och plats utan att avbeställning skett eller ej kan inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att resenären saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera, äger Nordcotours rätt att tillgodoräkna sig resans totala pris.

Avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning oavsett skäl.

 3.2 Resenär som tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande:

- Avtal om avbeställningsskydd ska ha tecknats med Nordcotours.

- Vid avbeställning enligt 3.2 har resenären ej rätt till återbetalning av kostnaden för avbeställningsskydd.

 3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 avbeställas med den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog, broschyr eller hemsida. Nordcotours expeditionsavgift är för närvarande 200 SEK/person samt hela kostnaden för avbeställningsskyddet. 

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären, dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5, plötsligt drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att resenären ej rimligen kan genomföra resan. Sjukdomen skall vara akut och sålunda ett tillstånd som inte har varit känt vid bokningstillfället. Sjukdomen eller olyckan skall kunna styrkas med läkarintyg där genomförandet av resan starkt avråds.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av en så ingripande karaktär för resenären att man inte rimligen kan kräva att resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Exempel på sådan ingripande händelse kan t ex vara brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om personen med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 har rätt att erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas ska inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnader för resenären. Dock förbehåller sig Nordcotours rätten att begränsa denna klausul till att i de fall där enkelrumstillägget är högre än 5 000 SEK/vecka ålägga resenären att betala mellanskillnaden mellan 5 000 SEK och det verkliga enkelrumstillägget alternativt erbjuda resenären kostnadsfri av- eller ombokning.

Den som har delad inkvartering (del i dubbelrum eller lägenhet) med annan resenär som avbokar sin resa måste erlägga enkelrumstillägg om avbeställningsskydd saknas.

 

Avbokning som sker med stöd av vad som beskrivs under punkterna 3.2.1 - 3.2.5 ska kunna styrkas skriftligen av tillämplig berörd myndighet, t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg skall vara Nordcotours tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen gjorts. Intyget måste godkännas av Nordcotours innan återbetalning kan ske. Intyget ska innehålla alla relevanta uppgifter om sjukdomen/olyckan såsom:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang

b) diagnos

c) dag för första behandling/undersökning

d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

e) intyget ska vara skrivet på vårdinrättningens brevpapper med stämpel och läkarens underskrift.

En förutsättning för eventuell återbetalning är dock att resenären tecknat separat avbeställningsskydd i samband med bokning av resan, gäller max sex personer på samma bokning (för specialarrangemang och förbokade aktiviteter gäller särskilda avbokningsregler). Återbetalningen sker alltid till huvudresenären.

3.2.6 Resenären ska avbeställa resan så snart som det är rimligen möjligt efter det att anledningen till avbokning uppkommit och blivit känt.

3.3 Avbeställningen ska göras enligt följande: Kontakta Nordcotours på avbokning@nordcotours.se.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har att tillgodoräka sig enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen förutsatt att all nödvändig dokumentation tillhandahållits av resenären.

3.4.1 Eventuell återbetalning sker till den som angetts som huvudresenär i bokningen. I de fall betalningen har skett med kredit- eller betalkort sker återbetalning till det kort som resan betalts med.

3.5 Tilläggsarrangemang som t.ex. utflykter, hyrbil, evenemangsbiljetter eller dylikt avbokas och återbetalas enligt de särskilda regler som meddelats vid bokningstillfället. Observera de särskilda regler som gäller för golfspel: Avbeställning av bokade starttider ska göras 45 dagar innan avresa. Avbokning mindre än 45 dagar före avresa, debiteras med 100 % av starttidernas pris.

3.6 Särskilda avbokningsregler gäller för gruppresor.

 3.7 Avbeställning av reguljära resor

Vid avbeställning av paketresor och flygresor med reguljärt flyg ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningsavgift. Därutöver gäller flygbolagets villkor för avbeställning och återbetalning. Sådana resor är ofta inte återbetalningsbara. Vissa rundturer och andra arrangemang kan medge återbetalning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.

Vid avbeställning av hotell som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets villkor för avbeställning och återbetalning.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 För de tillkommande kostnader som ändringar begärda av resenären medför, skall resenären betala motsvararande kostnad som researrangören får, dock lägst SEK200.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

 5.1.1 Ett sådant villkor kan vara t.ex.att en samarbetspartner eller underleverantör som anlitas av Nordcotours enligt gällande regler skall acceptera byte av resenär. 

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2.1 I det fall överlåtelse av avtal och följande resa görs, debiteras resenären en expeditionsavgift, förutom eventuella kostnader som tas ut av arrangörens underleverantörer, om SEK 500 per överlåtelse och person  fram till 7 dagar före avresa. Mindre än 7 dagar före avresa kostar 1000 SEK. Dock notera att är det samma dag som avresa kan vi inte garantera att ändringen går att genomföra.  Paketresor och flygresor med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Förbehåll och ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr, hemsida och andra lämnade uppgifter innan avtal träffas med resenären. Nordcotours reserverar sig för eventuella tryck- och korrekturfel.

Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i "Lag om paketresor" § 11 och § 12.

Ur Lag om paketresor:

”§11 Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset ska fastställas. Priset får höjas endast på grund av 1. Ändringar i transportkostnader. 2. Ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. 3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtallsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till resenärens nackdel.

§12 Resenären får frånträda avtalet om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt § 11 och ändringen är väsentligt till hans nackdel.”

6.1.4 Om arrangören avser att ändra avtalsvillkoren eller bryta avtalet skall arrangören underrätta resenären snarast och samtidigt upplysa om dennes rätt att frånträda avtalet enligt 6.1.2.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel.

6.3.2 Om de avgångstider som preciserats för utresan eller hemresan avviker från de preliminära avgångstiderna angivna på bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar har resenären rätt att frånträda avtalet. I övrigt gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.

Om resenären önskar utnyttja sin rätt att frånträda avtalet enligt föregående stycke skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna. Tiderna för avresa och hemresa kan komma att ändras flera gånger före avresan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 5

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 

Minimiantal

Nordcotours har med stöd av punkt 6.6 rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om inte någon av punkterna a) – d) av nedan angivna minimiantal är uppfyllda. Resenären skall skriftligen informeras senast 14 dagar före avresan.  

a) Om minimiantal passagerare ej uppnått för angiven flygplanstyp. Flygplanstyp: Airbus 319 med minimiantal 130, Airbus 320 med minimiantal 150, Airbus 321 med minimiantal 200, B737-400 med minimiantal 153, B737-700 med minimiantal 148, B737-800 med minimiantal 170, B757-200 med minimiantal 200, B737-900 med minimiantal 190. Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.

b) Om ej minst 50 resenärer ej uppnåtts till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

c) Om ej minst 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

d) Om ej minst 20 resenärer för varje rundtur.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor har arrangören rätt att även ställa in andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att resenären meddelas så snart som möjligt och inte senare än vad som angetts ovan.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

 

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses omständigheter utom arrangörens kontroll, som till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer, och plötsliga politiska eller rättsliga beslut som till exempel ändringar av tillträde till luftrum, indragande av start eller landningstillstånd eller ändrade inresebestämmelser som arrangören inte kunnat påverka eller undvika.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan. Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

 

8.1.1 Eventuella klagomål på resan skall omgående framföras under vistelsen till Nordcotours personal för att arrangören skall kunna åtgärda orsakerna till missnöjet omedelbart och på plats. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

Reklamation skall ske senast två månader efter hemkomst till: Nordcotours Kundservice, Liljeholmsvägen 16C, 117 61 Stockholm till: info@nordcotours.se 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.2.2 Att underlåta att följa anvisningar eller föreskrifter lämnade av arrangören kan utgöra vårdslöshet enligt § 9.2.1

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.4 Resenären ansvarar och ombesörjer själv för det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring

9.4 Avvikande från arrangemanget

.

 

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Resenärer som avviker från arrangemanget enligt punkt 9.4 äger ej rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

 

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11 TVISTLÖSNING

11.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. O m parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

12. HOTELL/EJ UTNYTTJAD BÄDD

Endast resenär som angivits på bokningsbekräftelsen/biljetten får inkvarteras i rummet/lägenheten. Resenärer som har en eller flera tomma sängar i rummet/lägenheten äger ej rätt att där inkvartera annan person.

13. ENDAST FLYG

13.1 Vid köp av endast flygstol avbokas hemresan om inte utresan utnyttjas/används. Det är ej möjligt att använda endast hemresan som enkelresa.

13.2 Resenärer som köpt endast flygstol har själva ansvaret för att kontakta Nordcotours på resmålet för kontroll av flygtider för hemresa 24 timmar före utsatt avresetid. Resenärer är även skyldiga att vara kontaktbara på det mobil-telefonnummer som angivits i bokningen då ändringar kan komma att meddelas via textmeddelande/sms.

14. OSPECIFICERAD RESA

14.1 En ospecificerad resa är inte en rabatterad ordinarie resa, utan ett särskilt researrangemang med särskilda villkor. En ospecificerad resa innebär att flyget som presenteras i Nordcotours program är detsamma, men inte boendet. Inkvarteringen anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet och det garanteras inte att hotellet ingår i Nordcotours ordinarie hotellprogram. Inkvartering kan ske i hotell/pensionat/privatrum eller i lägenhet.

 • Boendet kan vara av mycket enkel standard.
 • Arrangören garanterar privat dusch och toalett.
 • Även om hotellet skulle erbjuda servering ingår inga måltider i priset.
 • Luftkonditionering och kassafack ingår ej.
 • Städning under vistelsen ingår normalt ej.
 • Byte av inkvartering kan komma att förekomma en eller flera gånger under vistelsen.
 • Arrangören kan ej förvarna om störningar som t.ex. pågående byggarbeten.
 • Resenärer som reser ensamma måste betala ett tillägg för att få enkelrum.
 • Priset inkluderar ej transfer mellan flygplats och inkvartering, retur till flygplats vid avresa eller mellan inkvarteringar i de fall byte av inkvartering sker under vistelsen.
 • Önskemål kan ej lämnas.
 • Arrangören garanterar att max 4 personer på en bokning inkvarteras på samma hotell.
 • Reseledarservicen är begränsad.
 • Vi rekommenderar att den som har några som helst krav på sitt boende väljer en specificerad inkvartering. Vi avråder resenärer med rörelsehinder eller handikapp, liksom resande med barn, att välja en ospecificerad inkvartering.

 

14.2 Ospecificerat All Inclusive*** är en ospecificerad resa (se villkor 13.1) där arrangören garanterar minst ett 3-stjärnigt hotell med All Inclusive.

15. BAGAGE

Det är inte tillåtet att i incheckat bagage ha värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter med mera. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att medföra farligt gods ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är till exempel alla typer av vapen, komprimerade gaser, frätande och brännbara substanser, målarfärg, fyrverkerier och andra explosiva saker eller ämnen samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Det är inte heller tillåtet att ta med djur ombord. Mer utförlig information finns under “Viktigt att veta”

 16. GOLFRESOR               

16.1 Privatresor golf. Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.1.1. 

Slutbetalning av resans pris skall vara Nordcotours tillhanda senast 40 dagar före avresan.

Vid avbeställning gäller följande: 

16.1.1  Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan ska resenären erlägga anmälningsavgiften samt kostnader för starttider som avbokningskostnad. 

 16.1.2  Vid avbeställning därefter, men tidigare än 22 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris samt hela kostnaden för starttider.

 16.1.3  Sker avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, samt kostnaden för starttider som avbokningskostnad.

 16.1.4  Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga hela resans pris, inklusive kostnader för starttider som avbokningskostnad.

16.2 Gruppresor golf (minimum 8 personer)

Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt Utöver handpenningen ska även kostnader för starttider inbetalas tillsammans med handpenningen om detta framgår av avtalet. Datum för slutbetalning och särskilda avbokningsregler för gruppresor med golf meddelas grupper vid bokningstillfället.

 

Kontakta oss
Meddelande

{{message}}

Förfrågan

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

 • {{option.Text}}
  • {{childOption.Text}}

±3 ±7 ±14